Dyrektor produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (Wytwórni Mas Bitumicznych)